Štúdium


Aktuálne info

Kompletná ponuka tém bakalárskych prác a diplomových prác

Nové témy záverečných prác pre akademický rok 2017/18 nájdete na stránke Ponuka tém

Témy pre nasledujúci akademický rok zverejňujeme obvykle v apríli

Prehľad termínov štátnych skúšok

Bc. ZEP – obhajoby bakalárskych prác Mgr. mZ-FI/FG – obhajoby diplomových prác Mgr. mZ-FI/FG – skúšky z predmetov
21. 6. 2017 od 7:45 h 23. 5. 2017 od 7:45 h 7. a 8. 6. 2017
zasadačka B1-444 zasadačka B1-444 zasadačka B1-444

Titulný list práce

! UPOZORNENIE 

Vnútorným predpisom č. 7/2017: Smernicou rektora UK v Bratislave: Dodatkom č. 1 k vnútornému predpisu č. 12/2013 sa o. i. mení uvádzanie študijného odboru na titulnom liste prác – vypadáva číslo, ostáva len jeho názov.

Bakalárska práca študenta ZEP

Študijný program: Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
Študijný odbor: Geografia 

Diplomová práca študenta mZ-FI

Študijný program: Fyzická geografia a geoinformatika
Študijný odbor: Geografia

Dizertačná práca študenta dFGG:

Študijný program: Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Študijný odbor: Fyzická geografia a geoekológia

Nová vysokoškolská učebnica katedry z PEDOGEOGRAFIE

Koncom roka 2016 vyšla vo Vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave elektronická učebnica  

Zoltán Bedrna a Marián Jenčo:

Pedogeografia: zákonitosti priestorovej diferenciácie pedosféry

125 strán

ISBN 978-80-223-4323-2

Na stiahnutie tu

Upozornenie

Katedra na komunikáciu so svojimi študentmi používa výlučne ich oficiálnu e-mailovú adresu ...@uniba.sk

Nájdete ju vo svojom AISe

Všetko o univerzitnom e-maile Office 365 (včítane návodu na presmerovanie pošty) nájdete na stránke CIT UK