Podujatia

(spolu)organizované katedrou

Exkurzie a terénne praxe s prírodovedným zameraním

prehľad včítane termínov a pokynov pre aktuálny, resp. nasledujúci akademický rok  >>  na stránke Exkurzie...

Klub učiteľov geovied

Klub je samostatnou odbornou skupinou pri Slovenskej geologickej spoločnosti pri SAV

Organizuje celoživotné vzdelávanie, exkurzie, popularizačné prednášky nielen pre učiteľov geovied

Organizátor: RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Aktuálny program (pozvánky a pod.)  >> na stránke klubu  alebo >> v aktualitách katedry

Konferencie - Semináre - Workshopy

Pripravované...

...

Minulé...

10. - 12. 09. 2013 Ružomberok - "Geografia a integrovaný výskum krajiny" (vedecká konferencia pri príležitosti nedožitého jubilea významného slovenského geografa prof. RNDr. Michala Zaťka, CSc., a 10. výročia založenia Katedry geografie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku)   >>>

24. - 28. 06. 2013 Stará Lesná - "Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology" (medzinárodná vedecká konferencia k 50. výročiu založenia Karpatsko-balkánskej geomorfologickej komisie)   viac...

28. - 30. 4. 2012 Bratislava - "First TOPO-EUROPE Young Researcher Workshop" (FTYRW)   viac...

9. - 12. 4. 2011 Smolenice - EUROCORES - TOPO-EUROPE - Source & Sink Workshop "Late Miocene Trans-Paratethys Regional Scale Evolution of the Danube River Basin – Western Black Sea System & Danube Catchment Area Paleogeography and Geodynamics"   viac o podujatí...   viac o projekte...

17. 3. 2010 Bratislava - Vedecká konferencia "Krajina, príroda, biosféra" organizovaná pri príležitosti nedožitých 90. narodenín prof. RNDr. Pavla Plesníka, DrSc.   viac...

8. - 12. 9. 2003 Bratislava - Carpatho-Balkan Conference on Geomorphology organizovaná pri príležitosti 40. výročia založenia Karpatsko-balkánskej geomorfologickej komisie   viac...