Informácie pre zamestnancov

Návod na úpravu kontaktných informácii v Centrálnej databáze osôb Univerzity Komenského v Bratislave. Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

- vzdelávanie zamestnancov na Rektoráte UK v Bratislave

- AUF (L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale) - ponuka pracovných miest a výmenných pobytov pre záujemcov o štúdium vo francúzštine v strednej a východnej Európe v rámci univerzít zameraných aj na francúzštinu

11.-15.9.2017 - "Green Summer School" v Stutgarte, pre tých, ktorí sa zaujímajú o tzv. zelené biznis nápady

Oznamy

28.2.2017 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády na rok 2017/2018 (znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2). Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Martina Saganová, Chargée des échanges, Coopération Scientifique, Technique et Universitaire, Service de Coopération et d'Action Culturelle, Ambassade de France en Slovaquie, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, Tél.: 00 421 2 59 34 77 41, Fax: 00 421 2 59 34 77 49, Internet: www.institutfrancais.sk.

31.1.2017 - 4. ročník PríDňa na Gymnáziu bilingválne Žilina

Užitočné adresy

Štúdium:

- informácie o štúdiu bakalárskeho a magisterského stupňa na Prif UK

- harmonogram štúdia (alebo na: https://fns.uniba.sk/index.php?id=10068)

- termíny v ak.r. 2015/2016 

- rozvrhy

- AIS

- užitočné adresy (knižnice, EPC, karenty a pod.)

Rôzne:

- vygenerovanie/zistenie hesla do AIS - služby Centrálnej databázy osôb

- aktuality

- služby 

- kontakty (Podateľňa)

- veda

- medzinárodné vzťahy (formulár pre zahraničné cesty a ďalšie formuláre)

- najvýznamnejšie vedecké výsledky

- zápisnice Vedenia fakulty, Kolégia dekana, Vedeckej rady a Akademického senátu Prif UK

- publikačná činnosť pracovníkov

- zamestnanci Prif UK

- elektronické vzdelávanie

- jedáleň GASTROLine

Habilitácie a inaugurácie

- informácie k habilitačnému a vymenúvaciemu konaniu sú na:

http://fns.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/

 

Habilitácie:

...

Inaugurácie:

utorok 17.4.2012 o 11:00 v B1-313 (Amos) - doc. RNDr. Peter Fedor, PhD. s témou: 

"Nové trendy v detekcii karanténnych škodcov ako rizikových zložiek životného prostredia"

* * *