MAGISTERSKÉ štúdium

Prijímačky na Mgr. štúdium

Magisterské štúdium na Prif UK v Bratislave

- sylaby pre prijímacie skúšky na magisterské štúdium "Environmentálna ekológia" (do februára 2016 Ochrana a využívanie prírody a krajiny) (aktualizované 24.2.2012)

Dôležité termíny:

11.4.-26.5.2017 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

28.6.2017 - prijímacie skúšky na magisterské štúdium na Katedre (oznam)

Magisterské štúdium v programe "Environmentálna ekológia"

- študijné ročenky

- okruhy štátnicových otázok pre jednoodborové štúdium (platné od šk.r. 2016/2017) - nové!!!

- okruhy štátnicových otázok pre pedagogické štúdium (aktualizované 9.3.2017)

- náležitosti záverečnej práce

- odoslanie práce do AIS (čítajte pozorne a do konca!!!)

Magisterské štátnice

Diplomové práce treba nahrať do systému AIS najneskôr do utorka 2. mája 2017.

* * *

Termín pre odovzdanie 3 zviazaných diplomových prác

(p. Vidrovej na B2-431) je do štvrtka 4.5.2017 vrátane.

https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/

 

Pri odovzdávaní diplomovej práce treba ešte doniesť z AISu vytlačenú a autorom podpísanú (teda 2x4 = 8 strán textu):

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú so Slovenskou republikou (2 strany),

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú s Univerzitou Komenského (2 strany).

* * *

Magisterské štátnice

Magisterské štátne skúšky (Environmentálna ekológia):

24.5.2017 (streda, harmonogram) od 9:00 hod. v B2-420a