Informácie pre študentov Bc. a Mgr.

- bakalárske štúdium

- magisterské štúdium

- študijné ročenky

- rozvrhy

- ocenenia študentov  

- Environmental Section of Faculty offers new Study Programme for bachelors in English: Environmental Studies

13.1.-15.3.2017 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky 

1.4.-15.6.2017 - 2. kolo prijímacieho konania na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

11.4.-26.5.2017 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

Oznamy

Celofakultné oznamy pre študentov

*********************************

Rektor UK v Bratislave udeľuje pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov študentom na štvrtok 13.4.2017 rektorské voľno a dekan Prif UK v Bratislave udeľuje na utorok 18.4.2017 dekanské voľno.

*********************************

Pri príležitosti konania Študentskej vedeckej konferencie na našej fakulte udeľuje dekan študentom na stredu 27. apríla 2016 dekanské voľno, aby sa mohli zúčastniť aj ako diváci na tomto podujatí (program konferencie). 

*********************************

Information for students of

Global Environmental Problems:

- Moodle environment for 2016/2017 where login ("Username") and password is same as for AIS system. Write your Username  and click to "Continue" ("Pokračovať") button, then you will be redirected to AIS login page. Login and continue to Moodle environment. If you have any problem with Moodle, write at molnarovafns.uniba.sk

*********************************

Máš záujem podieľať sa na tvorbe a vzniku Komunitnej záhrady Prif UK? Chceš vedieť viac? S návrhom projektu sa môžeš oboznámiť na: http://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/novinky/2017/Komunitna_zahrada_Prirodovedecka_fakulta.pdf a ak máš vážny záujem, ozvi sa p. Vladimírovi Lobotkovi z Inštitútu Gaia na infoinstitutgaia.sk, ktorý je tiež externým doktorandom Fif UK v Bratislave (Katedra všeobecných dejín), členom o.z. Permakultúra SK a o.z. Zelená Bratislava.  

 *********************************

30.4.2017 - uzávierka prihlášok na štúdium na Sokratovom inštitúte pre šk.r. 2017/2018

14.3.2017 o 14:00 - informačný seminár o možnosti absolvovania odbornej (ekologickej/environmentálnej) stáži v Nemecku (DBU - CEE Scholarship Exchange Programme) -  miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť CPS+ (pavilón B1), Ilkovičova 6, Mlynská dolina) (pozvánka)

6.3.2017 - uzávierka súťaže « Parle-moi science ! » - max. 3-min videí poslaných aspoň 3-členným tímom, v ktorom sa prístupnou formou vysvetľuje vybraná študovaná vedecká téma, ktorá má byť určená pre široké publikum. Výhra: mini i-PAD, viac na: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/concours-parle-moi-science/. Pre študentov bakalárskeho aj magisterského štúdia.

28.2.2017 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády na rok 2017/2018 (znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2). Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Martina Saganová, Chargée des échanges, Coopération Scientifique, Technique et Universitaire, Service de Coopération et d'Action Culturelle, Ambassade de France en Slovaquie, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, Tél.: 00 421 2 59 34 77 41, Fax: 00 421 2 59 34 77 49, Internet: www.institutfrancais.sk.

31.1.2017 - uzávierka súťažných návrhov v rámci Súťaže Pre vodu (nadácia Ekopolis)

28.1.2017 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári)

15.6.-14.10.2016 - Fotografická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky

25.1.-31.1.2016 - Garden Birdwatch 2016 - sčítanie vtáctva na vtáčích kŕmidlách

Konferencie

rok 2017:

26.4.2017 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov 1.-17.3.2017 - predĺžené do Pi 24.3.2017; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia) 

26.4.2017 - Študentská vedecká konferencia (FPV UKF v Nitre - environmentalistika, uzávierka príspevkov 20.3.2017)

1.-31.5.2017 - Preveda - Interaktívna konferencia mladých vedcov (7.2.2017 - začiatok registrácie príspevkov, uzávierka abstraktov 21.4.2017, posterov 26.4.2017)

26.-28.6.2017 - Veda mladých 2017 (Horský hotel Remata, Ráztočno (okres Prievidza), Slovensko; uzávierka prihlášok do 31.3.2017)

27.6.-6.7.2017 - 17. SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConferences (Albena Resort, Bulgaria; uzávierka prihlášok a abstraktu - články budú vo Wos a Scopus databáze - do 10.3.2017)

28.-29.6.2017 - XI. Copernican International Young Scientists Conference (Toruń, Poland; uzávierka prihlášok do 16.4.2017)

 

rok 2016:

1.-17.3.2016 - (do 12:00) posledná možnosť registrácie a zaslania príspevkov na ŠVK Prif UK

18.3.2016 - posledná možnosť zaslania príspevku na virtuálnu konferenciu pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov International, Multidisciplinary Academic Conference GV 2016 (18.-22.4.2016)

10.4.2016 - posledná možnosť zaslania abstraktu (v angličtine) na Fourth Student Scientific Conference "Ecology and Environment" (15.4.2016 manuskript, 22.-23.4.2016 konferencia v Shumen, Bulharsko) - pokyny, upútavka

Štúdium

Študenti sa môžu o témach záverečných prác informovať priamo u školiteľov na Katedre. V rámci našej Katedry sa študujú  nasledovné stupne vysokoškolského štúdia :

- bakalárske v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentalistika

- magisterské v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

- doktorandské štúdium v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

 

- informácie o štúdiu bakalárskeho a magisterského stupňa na Prif UK

- harmonogram štúdia

- termíny v ak.r. 2014/2015 

- rozvrhy

Harmonogram štúdia na šk.r. 2016/2017

http://fns.uniba.sk/studium/studenti-bc-mgr/harmonogram-studia/

Slávnostné otvorenie akademického roku 2016/2017 (aula UK): 19.9.2017 o 11:00 hod.

 

Zimný semester:

Výučba: 19.9.2016 – 16.12.2016

Pedagogická prax pre 2. ročník Mgr. stupňa učiteľského štúdia: 19.9.2016 – 28.10.2016

Skúšobné obdobie: 19.2.2016 – 23.12.2016, 2.1.2017 – 10.2.2017

Odovzdanie indexov na kontrolu výsledkov pre postup do LS (1. ročník):  do 13.2.2017 vrátane (kontrolu možno robiť aj skôr, ak má študent splnené všetky povinnosti)

***

Letný semester (pre 1. a 2. ročník bakalárskeho, 1. ročník magisterského stupňa štúdia):

Výučba: 13.2.2017 12.5.2017

Terénne práce, blokové cvičenia, odborné praxe: 15.5.2017 19.5.2017

Pedagogická prax pre 1. ročník Mgr.*: 13.2.2017 – 17.3.2017

Pedagogická prax pre 3. ročník Bc.: 17.4.2017 – 28.4.2017

Študentská vedecká konferencia: 26.4.2017                     

Skúšobné obdobie: 22.5.2017 – 30.6.2017

 

Počas jarných prázdnin na ZŠ a SŠ sa študenti zúčastňujú výučby !!!

 

Letný semester (pre 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia):

Výučba v letnom semestri: 13.2.2017 – 14.4.2017

Skúšobné obdobie: 17.4.2017 – 19.5.2017

Odovzdanie bakalárskych prác: do 22.5.2017 vrátane

Prihlášky na štátne bakalárske skúšky: do 22.5.2017 vrátane

Odovzdanie indexov ku kontrole: do 22.5.2017 vrátane

Obhajoby bakalárskych prác – riadne termíny: 12.6.2017 – 23.6.2017

Obhajoby bakalárskych prác – opravné termíny: 21.8.2017 – 31.8.2017

 

Letný semester (pre 2. ročník magisterského stupňa štúdia): 

Výučba v letnom semestri: 13.2.2017 – 7.4.2017

Skúšobné obdobie: 10.4.2017 –  28.4.2017

Odovzdanie diplomových prác: do 2.5.2017 vrátane

Prihlášky na štátne skúšky: do 2.5.2017 vrátane

Odovzdanie indexov na kontrolu: do 2.5.2017 vrátane

Štátne skúšky – jednoodborové štúdium: 19.5.2017 – 9.6.2017

Štátne skúšky – pedagogické kombinácie: 19.5.2017 – 16.6.2017

Štátne skúšky – opravné termíny: 21.8.2017 – 31.8.2017

Štátnym skúškam spravidla predchádza obhajoba bakalárskej, resp. diplomovej práce. Žiadny z termínov štátnej skúšky (ani obhajoba práce) nesmie predchádzať termínu uvedenému v tom to harmonograme!

Zadávací list

Vypísanie Zadávacieho listu v AISe na našej Katedre v prípade externých školiteľov (vrátane mimokatedrových) môže zariadiť dr. Čerňanský alebo dr. Molnárová. V prípade potreby sa obráťte na menované osoby. V prípade otázok, týkajúcich sa administrácie štátnic na našej katedre, sa môžete obracať na dr. Molnárovú. Zadávací list našich študentov má byť vypísaný pod našou katedrou, takže na ňom má figurovať meno vedúceho Katedry environmentálnej ekológie, nie inej katedry. Je potrebné okrem slovenského názvu uviesť aj anglický názov práce. 

Náležitosti záverečnej práce

Pokyny pre záverečné práce na Prif UK v Bratislave

Záverečné práce sa vypracovávajú podľa Vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora UK v Bratislave a jeho dodatku (výňatky). Ďalšie informácie sú uvedené na stránkach https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/ (prístup do THESES).

- Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z.

- vzor obalu a titulného listu   POZOR - zmena od apríla 2017!!!

- pomôcka ako správne citovať literatúru vo vysokoškolských prácach - Kimlička, 2006

- ďalšia užitočná nápoveda - šablóna pre tvorbu záverečnej práce z Centrálneho registra záverečných prác   

 

!!!! Názov práce (obálka, titulný list) musí byť TOTOŽNÝ (vrátane interpunkcie, medzier a pod.) s názvom v Zadávacom liste!!!!! Za názvom práce nemá byť v Zadávacom liste bodka.

 

Pred štátnicovými obhajobami študenti odovzdávajú pani Vidrovej (B2-431) proti podpisu 3 ks záverečných prác viazané v koženej väzbe, ktoré zostávajú na sekretariáte do uskutočnenia obhajob. Do tohto počtu je započítaná práca, ktorá pôjde oponentovi na posúdenie. Spolu so záverečnou prácou odovzdajú aj vytlačené a podpísané nasledovné zmluvy (teda spolu 8 strán textu):

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú so Slovenskou republikou a

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú s Univerzitou Komenského, vytlačené z AISu.

 

- zloženie štátnicových komisií