Informácie pre doktorandov

Doktorandské štúdium na Prif UK v Bratislave

Celofakultné oznamy pre študentov

Celofakultné oznamy pre doktorandov 

- ocenenia študentov  

14.3.2017 o 14:00 - informačný seminár o možnosti absolvovania odbornej (ekologickej/environmentálnej) stáži v Nemecku (DBU - CEE Scholarship Exchange Programme) -  miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť CPS+ (pavilón B1), Ilkovičova 6, Mlynská dolina) (pozvánka)

Prijímačky na PhD. štúdium

- študenti môžu na našej Katedre študovať v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

- témy dizertačných prác (školitelia: prof. Fargašová, prof. Fedor, prof. Chmielewská, dr. Čerňanský)

marec-máj 2017 - podanie prihlášky na štúdium

22.6.2017 - prijímacie konanie - informácie

Oznamy

30.4.2017 - uzávierka prihlášok na štúdium na Sokratovom inštitúte pre šk.r. 2017/2018

28.2.2017 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády na rok 2017/2018 (znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2). Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Martina Saganová, Chargée des échanges, Coopération Scientifique, Technique et Universitaire, Service de Coopération et d'Action Culturelle, Ambassade de France en Slovaquie, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, Tél.: 00 421 2 59 34 77 41, Fax: 00 421 2 59 34 77 49, Internet: www.institutfrancais.sk.

31.1.2017 - 4. ročník PríDňa na Gymnáziu bilingválne Žilina

31.1.2017 - uzávierka súťažných návrhov v rámci Súťaže Pre vodu (nadácia Ekopolis)

28.1.2017 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári)

15.6.-14.10.2016 - Fotografická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky

**********

Máš záujem podieľať sa na tvorbe a vzniku Komunitnej záhrady Prif UK? Chceš vedieť viac? S návrhom projektu sa môžeš oboznámiť na: http://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/novinky/2017/Komunitna_zahrada_Prirodovedecka_fakulta.pdf a ak máš vážny záujem, ozvi sa p. Vladimírovi Lobotkovi z Inštitútu Gaia na infoinstitutgaia.sk, ktorý je tiež externým doktorandom Fif UK v Bratislave (Katedra všeobecných dejín), členom o.z. Permakultúra SK a o.z. Zelená Bratislava. 

***********

Doktorandské štúdium v programe "Environmentálna ekológia"

- študenti môžu na našej Katedre študovať v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

Projektové centrum Prif UK 

ďalšie užitočné adresy

Dôležité termíny:

Ne 28.2.2016 - posledný termín na odovzdanie prihlášky na dizertačnú skúšku pre všetkých doktorandov 2. ročníka v dennej forme štúdia

S 15.6.2016 - posledný termín pre odovzdanie dizertačnej práce na obhajobu (platí pre doktorandov 4. ročníka v dennej forme štúdia)

Pi 19.8.2016 - posledný termín odovzdania ročných hodnotení s výkazmi získaných kreditov 

Podujatia

rok 2017:

31.12.2016 - posledná možnosť podania elektronickej záverečnej správy Grantu UK v Bratislave

29.-31.3.2017 - CER - International Scientific Conference for PhD students of EU countries (uzávierka prihlášok do 24.3.2017)

26.4.2017 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov 1.-17.3.2017 - predĺžené do Pi 24.3.2017; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

26.4.2017 - Študentská vedecká konferencia (FPV UKF v Nitre - environmentalistika, uzávierka príspevkov 20.3.2017)

1.-31.5.2017 - Preveda - Interaktívna konferencia mladých vedcov (7.2.2017 - začiatok registrácie príspevkov, uzávierka abstraktov 21.4.2017, posterov 26.4.2017)

26.-28.6.2017 - Veda mladých 2017 (Horský hotel Remata, Ráztočno (okres Prievidza), Slovensko; uzávierka prihlášok do 31.3.2017)

27.6.-6.7.2017 - 17. SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConferences (Albena Resort, Bulgaria; uzávierka prihlášok a abstraktu - články budú vo Wos a Scopus databáze - do 10.3.2017)

28.-29.6.2017 - XI. Copernican International Young Scientists Conference (Toruń, Poland; uzávierka prihlášok do 16.4.2017)

 

rok 2016:

18.3.2016 - posledná možnosť zaslania príspevku na virtuálnu konferenciu pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov International, Multidisciplinary Academic Conference GV 2016 (18.-22.4.2016)

10.4.2016 - posledná možnosť zaslania Abstraktu (v angličtine) na Fourth Student Scientific Conference "Ecology and Environment" (15.4.2016 manuskript, 22.-23.4.2016 konferencia v Shumen, Bulharsko) - pokyny, upútavka

12.12.2016 - posledná možnosť podania elektronickej záverečnej správy Grantu UK v Bratislave 

31.12.2016 - posledná možnosť podania žiadosti o Grant UK v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

piatok 19.2.2016 o 10:30 v B1-313 (Amos) - Mgr. Alexandra Lešková  s témou:

"Využitie autotrofných organizmov pri hodnotení vzťahu esenciálnych a toxických prvkov"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

streda 4.2.2015 o 11:00 v B1-313 (Amos) - Mgr. Renáta Hodossyová s témou: 

"Prírodné adsorbenty v procesoch intenzifikácie ochrany vôd"

školiteľka: prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

* * *

streda 20.8.2014 o 11:00 v B2-420a - RNDr. Monika Šmelková s témou: 

"Fytotoxicita a genotoxicita kovov hodnotená inhibíciou fyziologických parametrov"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

streda 20.8.2014 o 10:00 v B2-420a - Mgr. Rudolf Masarovič s témou: 

"Silvikolné Thysanoptera v indikácii dynamiky a disturbancie lesného ekosystému v podmienkach Tatranského národného parku."

školiteľ: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

* * *

pondelok 26.8.2013 o 11:00 v B2-420a - RNDr. Matúš Peško s témou: 

"Reakcia rastlín na stres indukovaný kovmi"

školiteľka: RNDr. Katarína Kráľová, CSc.

* * *

pondelok 26.8.2013 o 9:00 v B2-420a - Mgr. Zuzana Kramarová s témou: 

"Interakčné vzťahy kovov vo vodnom prostredí hodnotené prostredníctvom funkčnosti fytoplanktónu"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

piatok 21.9.2012 o 10:00 v B2-420a - RNDr. Jana Lištiaková s témou: 

"Mapovanie výskytu inváznych drevín v mestskej časti Bratislava-Petržalka - návrh manažmentu"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

utorok 30.8.2011 o 11:30 v B2-420a - Mgr. Dušan Šácha s témou: 

"Ekosozologické vyhodnotenie spoločenstiev vážok na európsky a národne významných biotopoch vybraných lokalít severného Slovenska"

školiteľka: doc. RNDr. Milada Holecová, CSc.

* * *

utorok 30.8.2011 o 9:00 v B2-420a - RNDr. Martina Doričová s témou: 

"Taxocenózy geobiontných Thysanoptera v podmienkach pahorkatinnej dúbravy a ich potenciál v moderných metódach bioindikácie"

školiteľ: doc. RNDr. Peter Fedor, PhD.

* * *

utorok 30.11.2010 o 10:00 v B2-420a - Mgr. Slavomír Čerňanský s témou: 

"Environmental-geochemical aspects of biosorption and biovolatilization of arsenic by microscopic filamentous fungihttp://staryweb.fns.uniba.sk/index.php?id=186&tx_ttnews[pointer]=63&tx_ttnews[tt_news]=1372&tx_ttnews[backPid]=2292&cHash=ce7a33b4f7"

školiteľka: doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD. 

* * *

piatok 23.10.2009 o 11:00 v B1-313 (Amos) - RNDr. Lenka Sabová s témou: 

"Kombinované mikropórovité materiály na báze prírodných aluminosilikátov, príprava, vlastnosti a environmentálne využitie"

školiteľka: prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

* * *