Nahradzovanie TV

Študent, ktorý sa z rôznych objektívnych príčin nemôže zúčastniť svojej hodiny telesnej výchovy, si môže túto hodinu nahradiť v inom termíne.

Postupnosť krokov pri nahradzovaní TV:

1.Študent si nahradí TV v inom termíne, ale v tom istom zvolenom športe pri tom istom vyučujúcom

2.Študent si nahradí TV v inom termíne a v inom športe pri tom istom vyučujúcom

3.Študent si nahradí TV v inom termíne a v inom športe pri inom vyučujúcom. Tento prípad je povolený len po súhlase obidvoch učiteľov!!!