Rozvrh

********************************************************

ROZVRH ZIMNÝ SEMESTER 2017/18

Anglický jazyk 1

SKUPINY

- jednotlivé odbory nájdete v hárkoch v súbore excel

- ak sa niektorí študenti nenájdu v zoznamoch, je to pravdepodobne spôsobené tým, že zoznam sa robí z výsledkov testu, ktorý sa konal minulý rok a nemáme k dispozícii údaje o študentoch, ktorí štúdium prerušili alebo sa im nejakým iným spôsobom zmenil spôsob štúdia. Študenti sa môžu v takomto prípade prísť informovať na Katedru jazykov. 

- študenti boli do jednotlivých skupín zadeľovaní na základe výsledkov zo vstupného testu v prvom ročníku. Prosíme preto študentov, aby sa svojvoľne nepreraďovali z jednej skupiny do druhej. V prípade kolízie predmetu s iným predmetom v rozvrhu, je možné prísť za príslušným vyučujúcim a požiadať o preradenie do inej skupiny.

ROZVRH LETNÝ SEMESTER 2017/18

Anglický jazyk 2

SKUPINY zostávajú rovnaké ako v zimnom semestri.

 

Anglický jazyk 3

Všetci študenti, ktorí chcú mať v treťom ročníku Bc. štúdia anglický jazyk, si zapisujú do AIS predmet Anglický jazyk 3. V rámci tohto predmetu majú študenti možnosť vybrať si z týchto možností: 
- samoštúdium (viď. možnosť A), 
- predprípravu na UNIcert kurz (viď. možnosť B)
- alebo priamo prípravu na UNIcert (viď. možnosť C).

A) Anglický jazyk 3 (Bc. štúdium)/Anglický jazyk 1 (Mgr. štúdium) pre študentov, ktorí nemajú záujem absolvovať UNIcert kurz v prvom ročníku magisterského štúdia.

Výuka bude prebiehať v knižnici Katedry Jazykov formou samoštúdia v čase na to určenom v rozvrhu. V prípade veľkého počtu študentov je možne využiť aj iné knižničné hodiny v priebehu týždňa. Minimálny počet hodín strávených v knižnici je osem hodín (60 minút).Témy a bližšie informácie dostanete priamo v knižnici.

Tém bude približne päť, plus jedna až dve témy na počúvanie. Počet tém sa môže pre jednotlivé odbory mierne líšiť. Vypracované témy budete v priebehu semestra odovzdávať príslušným vyučujúcim na kontrolu.

Jednotlivé témy si na začiatku semestra stiahnete z počítača v knižnici. Medzi témami nájdete aj tlačivo, do ktorého si budete zapisovať čas a počet hodín strávených v knižnici. Toto tlačivo si dáte vždy pri odchode z knižnice podpísať dozorujúcim vyučujúcim.

V ZS pripraví naša dobrovoľníčka niekoľko debát na zaujímavé interkulturálne témy a účasť na dvoch z nich je povinná. Presný rozpis bude zverejnený v knižnici.

Na konci semestra bude test zo slovnej zásoby z daných tém, gramatiky (ak bola v niektorých témach vysvetlená), z počúvania (jedného známeho a jedného neznámeho), resp. aj z čítania s porozumením.

B) Anglický jazyk 3 (Bc. štúdium) - príprava na UNIcert kurz

- určené pre študentov, ktorí majú záujem zapísať si UNIcert kurz v prvom ročníku magisterského štúdia 

Tieto hodiny budú navštevovať študenti, ktorí, napísali vstupný test na UNIcert na konci druhého ročníka.

Študenti budú chodiť na hodiny v utorok od 11.30 do 13.00 v miestnosti CH1-3. Kurz bude v ZS zameraný hlavne na gramatiku a slovnú zásobu.

C) Anglický jazyk 3 (Bc. štúdium) pre študentov Dr. Cihovej, ktorí majú záujem získať certifikát UNIcert už v treťom ročníku Bc. štúdia.

Študenti Dr. Cihovej si v treťom ročníku Bc. štúdia zapíšu Anglický jazyk 3 (ZS) a 4 (LS). Aby dostali podobný počet kreditov, ako študenti, ktorí budú robiť UNIcert kurz dva roky, zapíšu si vo štvrtom ročníku UNIcert kurz a dostanú zaň kredity dodatočne.

UNIcert

UNIcert B2/C1 (1. ročník Mgr. štúdia) si zapisujú študenti, ktorí urobili vstupný test a absolvovali Anglický jazyk 3/4 v treťom ročníku, ktorý bol prípravou na kurz UNIcert.

NEMECKÝ JAZYK 1 

Zadelenie do skupín:

- študenti boli do jednotlivých skupín zadeľovaní na základe výsledkov zo vstupného testu v prvom ročníku. Prosíme preto študentov, aby sa svojvoľne nepreraďovali z jednej skupiny do druhej.

NEMECKÝ JAZYK 3 (BC. ŠTÚDIUM)/ NEMECkÝ JAZYK 1 (MGR. ŠTÚDIUM)

 

Študenti,  ktorí už absolvovali povinnú  jazykovú výučbu na našej fakulte a chcú sa ďalej zdokonaľovať v nemeckom jazyku, si v 3. ročníku bc. štúdia môžu zapísať predmet Nemecký jazyk 3. Na mgr. stupni (t.j. v 1. alebo 2. ročníku mgr. štúdia ) predmet Nemecký jazyk 1(NJ 1 mgr.). 

Obsahom štúdia sú aktuálne témy zo spoločenského života a rôznych oblastí prírodných vied formou konverzácie.  Štúdium je zamerané na prehlbovanie a rozširovanie slovnej zásoby a zopakovanie hlavných gramatických javov.  Výučba je  jedenkrát týždenne po 2 vyuč. hodiny.

Obvzlášť odporúčame toto štúdium tým študentom, ktorí majú záujem o certifikát UNIcert a potrebujú si zlepšiť jazykovú úroveň.

 

Tento predmet si môžu zvoliť aj tí študenti, ktorí sa už v minulosti  nemecký jazyk učili a dosiahli pritom aspoň úroveň B1 podľa Európskeho referenčného rámca.  Jedná sa o študentov, ktorí majú mimoriadny záujem o nemecký jazyk, na fakulte si však povinne zvolili štúdium anglického jazyka.   Môžu tak urobiť v ktoromkoľvek ročníku bc. alebo mgr. štúdia. Títo študenti si však zapíšu tento predmet ako Nemecký jazyk 1.

Rozvrh pre tento predmet si treba dohodnúť osobne alebo e-mailom na Katedre jazykov s príslušnými vyučujúcimi (rizmanova@fns.uniba.sk alebo rozsova@fns.uniba.sk)

 

UNICERT

UNICERT B2 (1. alebo 2. ROČNÍK MGR. ŠTÚDIA) SI ZAPISUJÚ ŠTUDENTI, KTORÍ UROBILI VSTUPNÝ TEST NA TO URČENÝ. Termín TESTOVANIA je uverejnený na našej webovej stránke a na nástenke Katedry Jazykov (vedľa Knižnice KJA).