Anglický jazyk Bc. 3/Mgr. 1

Pre informácie o LS (Bc.4/Mgr.2) si otvorte podstránku Anglický jazyk Bc.4/Mgr.2

Tento predmet si môžu zapísať len tí študenti, ktorí absolvovali povinne voliteľné predmety Anglický jazyk 1 a 2!!!

Informácie pre študentov ANGLICKÝ JAZYK A3 Bc. a A1 Mgr. v zimnom semestri 2016

1. Študenti vypracujú cca päť odborných tém (počet sa líši podľa jednotlivých odborov).

(Súbor všetkých tém si stiahnete z plochy počítača v knižnici katedry jazykov. Prosíme Vás, aby ste tieto témy nedávali na akékoľvek web stránky!!! Jednotlivé témy nájdete aj vytlačené v zakladačoch v knižnici KJ.)

2. Študenti niektorých odborov (podľa toho, aké inštrukcie dostanú v materiáloch v knižnici) si vyberú a prečítajú jeden článok z časopisu New Scientist alebo National Geographic a v slovenskom jazyku (študenti A3)/anglickom jazyku (študenti A1) napíšu krátke zhrnutie, ktoré si vytlačia a odovzdajú spolu s ostatnými vypracovanými materiálmi.

3. Študenti sa zúčastnia dvoch prezentácií, ktoré budú vedené dobrovoľníkom EVS (European Voluntary Service). Môžu si vybrať z troch tém. Dátum konania sa prezentácií bude včas oznámený.

4. Študenti v knižnici strávia osem hodín (60 minút) kedykoľvek v priebehu semestra počas knižničných hodín alebo A3 hodín. Otváracie hodiny knižnice ako aj A3 hodiny nájdete na dverách knižnice.

5. Študenti si budú viesť denník aktivít - DIARY. Po každej návšteve knižnice si do denníka zapíšte počet hodín strávených v knižnici, veľmi stručne popíšte aktivity, ktoré ste v knižnici robili a dajte si denník podpísať službukonajúcim dozorom v knižnici.

DIARY nájdete vo folderoch s témami pre jednotlivé odbory.

Spolu s témami odovzdajte aj DIARY/DENNÍK. Nevypĺňajte, prosím, časť TOPICS. Táto časť slúži pre vyučujúceho, pri oprave vašich prác.

Prosíme študentov, aby si vypracované a vyučujúcim skontrolované témy aj vyzdvihli a nenechávali ich zbytočne ležať v knižnici.

Študenti budú odovzdávať vypracované témy v nasledovnom harmonograme:

do 21.októbra 2016 --- prvé tri témy v poradí, v akom sú vypísané v DIARY

do 25.novembra 2016   --- zvyšné témy

 

Spolu s vypracovanými témami musia študenti odovzdať aj DIARY.

Prosíme študentov, aby odovzdávali vypracované témy podpísané, zopnuté a v euroobale. V prípade nečitateľného rukopisu, žiadame študentov, aby témy vypracovali elektronicky.

Opravené práce si študenti musia vyzdvihnúť z knižnice do 16.12.2016!!!

Študenti, ktorí si materiál z knižnice nevyzdvihnú, sa nebudú môcť na skúšku zapísať!!!

Na skúšku bude pripustený len ten študent, ktorý dodrží vyššie uvedený harmonogram a splní aj ostatné požiadavky.

Testy sa budú konať v januári 2017. Termíny budú včas vypísané v AISe.

Na skúšku sa prihláste cez AIS2.

Skúška má dve časti – písomnú zo slovnej zásoby a gramatiky z prebratých tém, z testu na kontrolu počúvania s porozumením.