Magisterské štúdium

Študijný program GENETIKA

Katedra zastrešuje magisterské štúdium v študijnom programe Genetika. Program Genetika je zameraný na štúdium poznatkov a metód genetiky sprostredkovaných študentom formou prednášok, cvičení a seminárov. Informácie o genetických zákonitostiach získavajú analýzou genetických štruktúr bunky a štúdiom dedičnosti a premenlivosti génov a znakov organizmov na úrovni molekulárnej, subcelulárnej, organizmálnej a populačnej.

Zostavenie študijného plánu

Študijný plán na magisterskom stupni štúdia, okrem formy hodnotenia študijných výsledkov, si zostavuje študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom, v súlade so študijným poriadkom fakulty a pravidlami uvedenými v študijných programoch. Podstatnú časť študijného plánu tvoria predmety genetiky a molekulárnej biológie (viď nižšie zoznam predmetov).

Najpodstatnejšou súčasťou magisterského štúdia je projekt experimentálnej diplomovej práce, ktorú študenti realizujú buď priamo na Katedre, alebo na externých pracoviskách venujúcich sa genetickému výskumu (Ústav experimentálnej onkológie SAV, Národný onkologický ústav, Ústav lekárskej genetiky LF UK, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV ai.).  V rámci diplomovej práce sa vo výskume naučia používať predovšetkým genetické, molekulárno-biologické, biochemické, mikrobiologické, fyzikálno-chemické a  bioštatistické postupy. Genetické procesy môžu modelovať využívaním počítačovej techniky a programovania. V súlade s najnovšími poznatkami genetického výskumu sa naučia aplikovať základné princípy a poznatky o dedičnosti a premenlivosti do oblasti genetiky mikroorganizmov, rastlín živočíchov a človeka. Získané poznatky dokážu prakticky využiť v biotechnológiách, poľnohospodárstve, lesníctve, potravinárskom priemysle, v medicínskej, farmaceutickej a veterinárnej praxi.

Uplatnenie absolventa

V širokom spektre oblastí, akými sú biotechnológie, medicína, farmácia, poľnohospodárstvo, lesníctvo, ochrana genofondov v rámci ochrany a tvorby životného prostredia. Sú vítanými odborníkmi vo výskumných ústavoch SAV, rezortov zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárskeho priemyslu, ako aj v špecializovaných zariadeniach týchto rezortov. Nachádzajú tiež uplatnenie na všetkých univerzitách, kde sa v rámci biologických predmetov vyučuje genetika a molekulárna biológia, ale aj v špeciálnom výskume rezortov Ministerstva vnútra a obrany.

 

Akademický rok 2016/2017

 
 
Blok - mBIGE - povinné predmety
Skratka Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Vyučujúci
PriF.KGe/N-mBGE-101/15  Molekulárna biológia bunky (1) 6 4P  Ľ. Tomáška, I. Zeman, M. Neboháčová, J. Nosek
PriF.KGe/N-mBGE-103/15  Špeciálna genetika (1) - Mapovanie génov a ontogenetika 6 4P  M. Švec, V. Džugasová, E. Gálová, J. Gregáň, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová, P. Celec
PriF.KGe/N-mBGE-104/15  Seminár 1 2 2S  L. Mentelová, R. Sepšiová
PriF.KGe/N-mBGE-106/15  Pokročilé cvičenia z genetiky (1) 4 4C  V. Džugasová, R. Sepšiová, K. Gaplovská, A. Ševčovičová
PriF.KGe/N-mBGE-108/15  Cvičenia k diplomovej práci (1) 2 4C  E. Gálová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, K. Gaplovská, J. Gregáň, J. Krajčovič, E. Miadoková, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová, M. Neboháčová, L. Mentelová
PriF.KBCh/N-mCBI-107/15  Molekulárna biológia bunky (2) 6 4P  P. Polčic, I. Zeman, M. Mentel, Ľ. Tomáška, K. Gaplovská, I. Valent
PriF.KBCh/N-mCBI-119/15  Genomika 3 2P  J. Nosek, I. Bhatia, M. Neboháčová, B. Brejová, T. Vinař, R. Kollár, I. Valent, Ľ. Tomáška, P. Baráth
PriF.KGe/N-mBGE-105/15  Seminár 2 2 2S  V. Džugasová
PriF.KGe/N-mBGE-107/15  Pokročilé cvičenia z genetiky (2) 4 4C  L. Mentelová, E. Miadoková, A. Ševčovičová
PriF.KGe/N-mBGE-109/15  Cvičenia k diplomovej práci (2) 2 4C  A. Ševčovičová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, J. Krajčovič, L. Mentelová, E. Miadoková, R. Sepšiová, M. Slaninová
PriF.KGe/N-mBGE-110/15  Špeciálna genetika (2) - Mutagenéza a genotoxikológia 6 4P  E. Miadoková, A. Ševčovičová, M. Chovanec, M. Matúšková, A. Gábelová, Z. Kozovská, A. Bábelová
PriF.KGe/N-mBGE-111/15  Preddiplomová prax 5 5C  Ľ. Tomáška, M. Švec, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, J. Krajčovič, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová
PriF.KGe/N-mBGE-113/15  Špeciálna genetika (3) – Kvantitatívna, populačná a behaviorálna genetika 6 4P  Ľ. Tomáška, M. Švec, R. Dušinský, P. Celec, B. Bilčík, D. Žitňan
PriF.KGe/N-mBGE-114/15  Vybrané kapitoly z genetiky 3 2P  M. Švec, R. Dušinský
PriF.KGe/N-mBGE-115/15  Odborný seminár 1 2 2S  M. Slaninová
PriF.KGe/N-mBGE-116/15  Špeciálny seminár k diplomovej práci (1) 2 2S  V. Džugasová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, J. Krajčovič, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová
PriF.KGe/N-mBGE-118/15  Diplomová práca (1) 8 14C  M. Slaninová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, J. Krajčovič, L. Mentelová, R. Sepšiová, A. Ševčovičová
PriF.KGe/N-mBGE-117/15  Špeciálny seminár k diplomovej práci (2) 2 2S  R. Sepšiová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, J. Krajčovič, L. Mentelová, M. Slaninová, A. Ševčovičová
PriF.KGe/N-mBGE-119/15  Diplomová práca (2) 14 18C  M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, J. Krajčovič, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová
PriF.KGe/N-mBGE-120/15  Odborný seminár 2 2 2S  Ľ. Tomáška
 
 
 
Blok - mBIGE - povinne voliteľné predmety
Skratka Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Vyučujúci
PriF.KGe/N-mBGE-024/15  Introduction to Molecular Biology 3 2P  1, 2  Ľ. Tomáška, M. Chovanec, I. Zeman, A. Horváth, J. Korduláková, M. Neboháčová, J. Nosek, P. Polčic, P. Sulo
PriF.KGe/N-mBGE-100/15  Seminár z molekulárnej biológie bunky (1) 2 2S  R. Sepšiová, M. Neboháčová, K. Gaplovská
PriF.KGe/N-mBGE-102/15  Molekulárna evolúcia 3 2P  1, 2  R. Dušinský, J. Krajčovič
PriF.KGe/N-mBGE-112/15  Bunková a molekulová biológia kvasiniek 5 2C + 2P  V. Džugasová, J. Gregáň
PriF.KBCh/N-mCBI-118/15  Seminár z molekulárnej biológie bunky (2) 2 2S  P. Polčic, K. Gaplovská
PriF.KMB/N-mBMO-105/15  Molekulárna genetika človeka 6 3C + 2P  Ľ. Kádaši, A. Ficek, M. Baldovič, P. Celec
 
 
 
Blok - mBIGE - výberové predmety
Skratka Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Vyučujúci
FMFI.KI+KAI/2-AIN-505/10  Seminár z bioinformatiky (1) 2 2S  1, 2  T. Vinař, B. Brejová
PriF-FMFI.KI/2-AIN-501/00  Metódy v bioinformatike 6 2C + 2P  1, 2  B. Brejová, T. Vinař
PriF.KBCh/N-mCBI-114/15  Základy molekulárnej imunológie 2 2S  1, 2  V. Leksa
FMFI.KAI+KI/2-AIN-506/10  Seminár z bioinformatiky (2) 2 2S  1, 2  B. Brejová, T. Vinař
 


Štátne skúšky

 
Povinné predmety
 
 
Blok - mBIGE - predmety ŠS
Skratka Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Vyučujúci
PriF.KGe/N-mOBH-100/15  Obhajoba diplomovej práce 10   OB     
PriF.KGe/N-BIGE-955/15  Špeciálna molekulárna biológia 2   SS     
PriF.KGe/N-BIGE-956/15  Špeciálna genetika 2   SS     
 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 
Blok - mBIGE - predmety ŠS
 povinný výber: 1 predmet
Skratka Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Vyučujúci
PriF.KGe/N-BIGE-957/15  Molekulárna biológia a genetika živočíchov a človeka 1   SS     
PriF.KGe/N-BIGE-958/15  Molekulárna biológia a genetika rastlín 1   SS     
PriF.KGe/N-BIGE-959/15  Molekulárna biológia a genetika mikroorganizmov 1   SS