Bakalárske štúdium

Hlavným cieľom kurzov, ktoré Katedra zastrešuje, je smerovať študentov k pochopeniu kľúčových princípov biológie, k predstave o hlavných výzvach súčasnej biológie, k schopnosti kriticky čítať vedeckú literatúru, formulovať hypotézy a naplánovať experimenty na ich testovanie a ku kompetentnej interpretácii experimentálnych dát. Veľké prednáškové kurzy sa snažíme v maximálne možnej miere kombinovať s individuálnymi formami výučby. Veľkú pozornosť venujeme cvičeniam a seminárom.

Výuka predmetov na bakalárskom stupni

Katedra genetiky zabezpečuje výuku predovšetkým na študijnom programe Biológia (dole v tabuľke), okrem toho vyučuje ďalšie kurzy pre iné programy:

  • Genetika (doc. Gálová) v študijných programoch Systematická biológia, Biochémia, Paleobiológia a pre pedagogické kombinácie
  • Biológia (prof. Tomáška) pre programy Chémia, Biochémia
  • Molekulárno-biologické metódy v systematickej biológii (Dr. Dušinský) je primárne určený ako povinný predmet pre Systematickú biológiu
 

Akademický rok 2016/2017

Povinné predmety
 
 
Blok - bBIXX - Seminár k bakalárskej práci -ZS
Skratka Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Vyučujúci
PriF.KGe/N-bBGE-902-1/5A61/00  Seminár k bakalárskej práci z genetiky (1) 2 2S  E. Gálová
 
Blok - bBIXX - Seminár k bakalárskej práci - LS
Skratka Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Vyučujúci
PriF.KGe/N-bBGE-902-1/5D33/00  Seminár k bakalárskej práci z genetiky (2) 2 2S  A. Ševčovičová

Blok - bBIXX - Bakalárska práca
Skratka Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Vyučujúci
PriF.KGe/N-bBGE-901/10  Bakalárska práca z genetiky 8 5C  J. Krajčovič, E. Gálová, Ľ. Tomáška, M. Slaninová, R. Sepšiová, E. Miadoková, V. Džugasová, R. Dušinský, L. Mentelová, A. Ševčovičová, M. Švec, K. Gaplovská, J. Gregáň
 
Blok - bBIXX - Povinné predmety - 1,2. ročník
Skratka Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Vyučujúci
PriF.KGe/N-bBXX-001/15  Biológia bunky 5 2C + 2P  M. Martinka, Ľ. Tomáška, J. Krajčovič, H. Bujdáková, I. Herichová, M. Mrva, J. Kohanová, Z. Lukačová, R. Švubová
PriF.KGe/N-bBXX-002/15  Výzvy súčasnej biológie 3 2P  Ľ. Tomáška, J. Krajčovič, K. Mičieta, M. Martinka, J. Mistríková, R. Beňuš, J. Turňa, M. Zeman, P. Vďačný, S. Stuchlík, Y. Gbelská, V. Kováč
PriF.KGe/N-bBUB-003/15  Evolučná biológia 1 3 2P  R. Dušinský, J. Krajčovič
PriF.KGe/N-bBXX-038/15  Genetika 1 8 2C + 4P  Ľ. Tomáška, E. Gálová, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová, K. Gaplovská, J. Nosek
 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 
Blok - BI_G - Povinne voliteľné predmety pre zameranie bakalárskej práce na genetiku
Skratka Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Vyučujúci
PriF.KGe/N-bBXX-014/10  Genetika 2 6 2C + 2P  E. Gálová, M. Slaninová, R. Sepšiová, A. Ševčovičová, K. Gaplovská, I. Chalupa
PriF.KMB/N-bBMO-002-1/3229/00  Genetika človeka 4 2P  Ľ. Kádaši
PriF.KMB/N-bBXX-049-1/5398/00  Cvičenie z genetiky človeka 3 3C  A. Ficek, D. Siváková, V. Candráková Čerňanová, M. Baldovič
PriF.KBCh/N-bCBI-008-1/3829/00  Molekulárna biológia (2) 3 2P  J. Nosek
PriF.KGe/N-bBGE-001-1/3236/00  Genetika mikroorganizmov 6 2C + 2P  M. Slaninová, V. Džugasová
PriF.KGe/N-bBGE-001/11  Laboratórne výpočty 3 1S  E. Gálová, A. Ševčovičová
PriF.KGe/N-bBGE-034-1/4A58/00  Seminár z molekulárnej biológie (2) 2 2S  L. Mentelová
 
 
Výberové predmety
 
 
Blok - bBIXX - Výberové predmety -3. ročník
Skratka Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Vyučujúci
PriF.KGe/N-bBGE-008/16  Plánovanie a dizajn experimentov 2 2S  M. Slaninová
PriF.KGe/N-bBGE-009/16  Zásady práce s vedeckou literatúrou 2 2S  Ľ. Tomáška, R. Dušinský, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, L. Mentelová, E. Miadoková, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová
PriF.KGe/N-bBUB-058-1/538D/00  Molekulárno-biologické metódy v systematickej biológii 3 1C + 1P  J. Krajčovič, R. Dušinský
PriF.KGe/N-bBGE-010/16  Kritické myslenie a čítanie 2 1S  K. Gaplovská, R. Sepšiová, A. Ševčovičová

Blok - bBIXX - Výberové predmety 1,2. ročník
Skratka Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Vyučujúci
PriF.KGe/N-bBGE-007/16  Problémové úlohy v genetike 2 1S  V. Džugasová, E. Gálová, R. Sepšiová, A. Ševčovičová
PriF.KGe/N-bCXX-008/15  Všeobecná biológia 3 2P  Ľ. Tomáška
 

Štátne skúšky

 
Povinné predmety
 
 
Blok - bBIXX - predmety ŠS
Skratka Názov Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Vyučujúci
PriF.KGe/N-bOBH-100/15  Obhajoba bakalárskej práce 8   OB