Pre študentov

ZÁVEREČNÉ PRÁCE - POKYNY

  • Pokyny pre odovzdanie záverečných prác (študenti a školitelia) >>>
  • Info o záverečných prácach na fakultnom webe >>>
  • Pravidlá citovania časopiseckej literatúry a monografií na KGE >>>
  • Smernica rektora UK č. 12/2013 o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave. Podľa dodatku č.1 k smernici z marca 2017 už nie je potrebné uvádzať na titulnom liste záverečných prác číslo študijného odboru: 1536, ale len názov študijného odboru: Biológia

Termíny odovzdávania záverečných prác a štátnych záverečných skúšok

Bakalárske štúdium

Odovzdanie bakalárskych prác:   19.5.2017 do 12:00 na č.d. 520 (Dr. Sepšiová)

Obhajoby bakalárskych prác:      14.6. - 16.6.2017 v B1-501  

Magisterské štúdium

Odovzdanie diplomových prác:    2.5.2017 do 15:00 na č.d. 515 (Doc. Gálová)

Obhajoby diplomových prác:       23.5. - 25.5.2017 v B1-501

Ústne ŠZS:                                       7.6. - 8.6.2017 v B1-501

Iné informácie

REFUNDÁCIA z MŠVVaŠ SR - medzinárodné študentské súťaže >>>

Významné články publikované v Cell, ktoré sú anotované špecialistami >>>