Pre študentov

Informácie pre všetkých študentov

ROZVRHY na letný semester 2016/2017 >>>

Smernica rektora UK č. 12/2013 o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave. Podľa tejto smernice je potrebné uvádzať na titulnom liste záverečných prác číslo študijného odboru: 1536 a názov študijného odboru: Biológia.

Návody pre záverečné práce >>>

Pravidlá citovania časopiseckej literatúry a monografií na KGE >>>

REFUNDÁCIA z MŠVVaŠ SR - medzinárodné študentské súťaže >>>

Významné články publikované v Cell, ktoré sú anotované špecialistami >>>

Termíny odovzdávania záverečných prác a štátnych záverečných skúšok

Bakalárske štúdium

Odovzdanie bakalárskych prác:   19.5.2017 do 12:00 na č.d. 520 (Dr. Sepšiová)

Obhajoby bakalárskych prác:      14.6. - 16.6.2017 v B1-501  

Magisterské štúdium

Odovzdanie diplomových prác:    2.5.2017 do 15:00 na č.d. 515 (Doc. Gálová)

Obhajoby diplomových prác:       23.5. - 25.5.2017 v B1-501

Ústne ŠZS:                                       7.6. - 8.6.2017 v B1-501