2017/03/24 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 24.03.2017 o 9:00 hodine Kde: v posluchárni CH 1-3

*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

pozývam Vás na 13. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 24.03.2017 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Voľba návrhovej komisie

4. Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení PriF UK za rok 2016

5. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy PriF UK za rok 2016

6. Prerokovanie a schválenie rozdelenia štátnej dotácie na PriF UK  na rok 2017

7. Prerokovanie a schválenie rozpočtu PriF UK na rok 2017

8. Schválenie  Správy o činnosti AS PriF UK za rok 2016

9. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK

10. Rôzne

Harmonogram zasadnutí jednotlivých komisií:

Zasadnutie rozpočtovej komisie - 21. 3. 2017 o 14.00 v CPS+

Zasadnutie legislatívnej komisie - 21. 3. 2017 o 15.00 v CPS+

Zasadnutie Predsedníctva AS PriF UK - 21. 3. 2017 o 16.00 v CPS+

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************