Dôležité dokumenty

****************************

Štatút PRIF UK statut_Prif UK.doc

Prílohy štatútu:

priloha1.doc - Poslanie fakulty

priloha2.doc - Znak fakulty

priloha3.doc - Prijímacie konanie

priloha4.doc - Ustanovenie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom 

****************************

Rokovací poriadok Vedeckej rady || pdf || doc

Stipendijny_poriadok_novela.doc

Študijný poriadok  || doc

****************************

BOZP a PO

Požiarne poplachové smernice || pdf || doc

Karta prvej pomoci do lekárničky ||  pdf

****************************

Havarijný plán pre GMO zariadenie RT2

Havarijny_plan_GMO-RT2_KGe_KMB || .doc || .pdf

Havarijny_plan_GMO-RT2_KBi || .doc || .pdf

Havarijny_plan_GMO-RT2_KMB || .doc || .pdf

****************************

Smernice dekana

Výročné správy PriF UK

****************************

Dokumenty nájdete na starom webe

http://staryweb.fns.uniba.sk/?dokumenty