Akademický senát PriF UK

PriF UK = Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Predsedníčka AS PriF UK

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
Email: slaninovafns.uniba.sk

Stará webová stránka AS PriF UK

http://staryweb.fns.uniba.sk/?senat