Obhajoby PhD. 2

dizertačných, doktorandských prác

Obhajoby PhD. - stručný výpis (v jednom riadku)

2017/09/25 Mgr. Ján Škoviera obhajoba dizertačnej práce25. 09. 2017

25.9.2017 10:00 h, PriF UK, AMOS, chemická fyzika "Structure, interactions and reactivity of molecules not easily amenable to experiment"

2017/09/18 RNDr. PaedDr. Róbert Szabó obhajoba dizertačnej...18. 09. 2017

18.9.2017 10:00 h. PriF UK, malá zasadačka VÚ BMC SAV, virológia „Molecular epidemiology of hantaviruses in Central Europe and antiviral screening against...

2017/08/28 Mgr. Mária Šimurková obhajoba dizertačnej práce28. 08. 2017

28.8.2017 12:00 hod., PriF UK miestnosť B1-322 (CPS+), petrológia, ,,Geochemické štúdium metamorfovaných acídnych vulkanitov a vulkanoklastík staršieho...

2017/08/28 Mgr. Ivan Schmiedt obhajoba dizertačnej práce28. 08. 2017

28.8.2017 9:00h, PriF UK, miestnosť CPS+, pavilón B1-322, petrológia „Akcesorické minerály ortorúl veporika ako indikátory interakcie fluida a horniny“

2017/08/25 Mgr. Andrej Ruman obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 13:00 hod. PriF UK miestnosť G - 245, paleontológia „REFLECTION OF TECTONICS AND CHANGES OF THE DEPOSITIONAL ENVIRONMENT AND DANUBE BASIN...

2017/08/25 Mgr. Igor Kokavec obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 13:00 PriF UK, miestnosť B2 407a, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií „Permanentná fauna makrozoobentosu ako indikátor longitudinálnej...

2017/08/25 RNDr. Marianna Gregová Trenčanová obhajoba...25. 08. 2017

25.8.2017 12:30 PriF UK, seminárna miestnosť CH1-303, fyzikálna chémia, „Fluorescenčná dynamika "confined" systémov cyklodextrín/kumarín a polytiofén/fullerén“

2017/08/25 RNDr. Peter Bandura obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 11:15 hod. PriF UK miestnosť B1 - 444, fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika „Morphometrical-morphostructural subdivision of the Western...

2017/08/25 RNDr. Stanislava Dižová obhajoba dizertačnej...25. 08. 2017

25.8.2017 11:00 hod. PriF UK miestnosť 231, podlažie - 1, mikrobiológia, ,,Vplyv quorum sensing molekuly farnezol na biofilm kvasinky Candida albicans."

2017/08/25 Mgr. Lukáš Konečný obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 11:00 hod., PriF UK miestnosť CH2-213, knižnica Katedry anorganickej chémie, chemická fyzika, ,,Development of advanced methods for relativistic...

2017/08/25 Mgr. Silvia Belušáková obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 10:30 hod. PriF UK miestnosť CH1-303 seminárna miestnosť Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, ,,Fotofyzikálne vlastnosti a procesy prenosu...

2017/08/25 RNDr. Tomáš Navara obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 10:00 hod. PriF UK zasadačka Katedry ekológie B2 - 407a, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií „Vplyv antropogénneho diskontinua na...

2017/08/25 Mgr. Daniel Labanc obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 9:30 hod. miestnosť CH2 - 213, knižnica katedry anorganickej chémie, ,,Kvantovochemické výpočty vlastností kovových klastrov"

2017/08/25 RNDr. Alexandra Benčová obhajoba dizertačnej...25. 08. 2017

25.8.2017 9:00 hod. PriF UK miestnosť 231, podlažie - 1, mikrobiológia, ,,Analýza vzťahu medzi štruktúrou membrány a citlivosťou buniek kvasiniek na...

2017/08/25 Mgr. Juraj Procházka obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 9:00 hod. PriF UK miestnosť B1-444, fyzická geografia a geoekológia, ,,Geomorfologická odozva environmentálnych zmien riečneho koryta dolného Váhu"

2017/08/25 Mgr. Jakub Havrila obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 9:00 hod. PriF UK miestnosť G - 245, sedimentológia, „Faciálna architektúra a paleogeografické vzťahy triasových karbonátových komplexov hronika“

2017/08/25 Mgr. Ján Macko obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 8:30 hod. PriF UK miestnosť CH1-303, seminárna miestnosť Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, fyzikálna chémia, ,,Nanoštrukturované vrstvy pre...

2017/08/24 Mgr. Ladislav Bačiak obhajoba dizertačnej práce24. 08. 2017

24.8.2017 14:00 hod. PriF UK miestnosť CH1-222, biochémia „Magnetic resonance study of pathogenetic mechanisms of brain degeneration in rats“

2017/08/24 Mgr. Ing. Katarína Jatzová obhajoba dizertačnej...24. 08. 2017

24.8.2017 12:00 hod. PriF UK miestnosť CH1-222, biochémia „Mobilné mitochondriálne intróny a podstata speciácie kvasiniek“

2017/08/24 Mgr. Michal Vrabec obhajoba dizertačnej práce24. 08. 2017

24.8.2017 11:30 hod., PriF UK miestnosť CH2 - 117, didaktika chémie, ,,Metódy a prostriedky identifikácie a eliminácie miskoncepcií v téme Chemická väzba vo...

Správy od 1 do 20 z 313