2017/09/27 Voľby do študentskej časti Akademického senátu PriF UK

Kedy: 27.09.2017 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 15.00 h

*************************
Vyhlásenie volieb [.ptf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Vážení členovia Akademickej obce,

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK vyhlasuje voľby do študentskej časti Akademického senátu PriF UK na funkčné obdobie od 16. 10. 2017 do 15. 10. 2019. Voľby sa uskutočnia

dňa 27. 9. 2017 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 15.00 h

Kandidátom môže byť študent denného aj externého štúdia (kandidatúru si môže podať sám, alebo ho môže niekto navrhnúť).

Návrhy na kandidátov do ŠČ AS PriF UK v listinnej podobe odovzdávajte na adresu predsedu Volebnej a mnadátovej komisie AS PriF UK do podateľne a takisto v elektronickej podobe na adresy blazik@fns.uniba.sk, lehotska@fns.uniba.sk a student.prifuk@gmail.com v termíne od 1. 9. 2017 do 22. 9. 2017 (najneskôr do 11.00 h). Návrhy na kandidátov preverí Volebná a mandátová komisia AS PriF UK a následne budú zverejnené na úradnej výveske a na webovom sídle PriF UK v časti Akademický senát. 

Adresa predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK:    

RNDr. Tibor Blažík, CSc.
Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny PriF UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Návrh kandidáta do ŠČ AS PriF UK musí obsahovať: meno a priezvisko, titul, ročník a odbor štúdia, e-mailovú adresu, fotografiu a súhlas s kandidatúrou (na tlačenej verzii musí byť vlastnoručný podpis kandidáta). V prípade, že kandidáta navrhuje iný člen Akademickej obce PriF UK, musí kandidatúra obsahovať aj vlastnoručný podpis navrhovateľa. V prílohe kandidát prikladá stručný opis predstavy o jeho činnosti v Študentskej časti AS PriF UK.

V Bratislave, 25. 8. 2017                                       

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
miroslava.slaninovauniba.sk
Predseda AS PriF UK

Katedra genetiky PriF UK
Department of Genetics
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovak Republic

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************